Tema i min blogg

28. november 2006

Kristologieksamen

Gjør rede for betegnelsen "Jesus som sant menneske og sann Gud" utifra trinitariske begrunnelser.

Kristologien er en omfattende og kompleks lære. En stor del av denne læren er forsøket på å gjøre rede for Treenighetens egentlige natur, forholdet mellom Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.

Det finnet utallige meninger og teorienr om dette temaet, men forløpig ingen sikker forklaring. Først og fremst er det jo vanskelig å gi de tre ”delene” av treenigheten en betegnelse, ”Vesen”, person, personlighet, form; mange ulike ”navn” er blitt gitt. Videre ligger uenighetene i hvilken form disse tre har, er de hver sin del av et hele, hver sin person, ulike manifestasjoner av sammen vesen?

Uansett hvilken form treenigheten har, kan vi med stor sikkerhet si at de tre utfyller hverandre. Hver av de tre er avhengige av hverandre for å kunne virke. Gud er Skaperen, Herren, Han som har all makt. Den Hellige Ånd er kraften bak både Guds og Jesu handlinger. Hva er så Jesu rolle? I Matt 1,22 fikk Josef befaling fra Guds engel om å kalle Marias sønn Immanuel – ”Gud med oss”. Gud sendte Jesus til menneskene for å utføre de gjerningene Han ikke kunne gjøre selv. Jesus ble sant menneske for å virke blandt sine like, vise dem Guds ansikt, helbrede dem og til slutt dø på korset for å sette menneskene fri fra synden.

Begrunnelsene for å kalle Jesus sann Gud og sant menneske er mange. Jesus har gjennom tidene blitt kalt ved utallige navn og disse sier selvfølgelig alltid noe om hans natur. Jesus blir blandt annet kalt Menneskesønnen. Hvis vi deler dette navnet i to, ser vi at navnet sier at Jesus faktisk er både ”menneske” og Guds ”sønn”, altså sant menneske og sann Gud. Men hva vil det egentlig si?

Jesus som menneske: Jesus ble født av et menneske, en kvinne, Maria. Han var jøde og vokste opp blandt mennesker med vanlige, jødiske tradisjoner av den tiden. Han innehadde alle menneskelige kvaliteter og behov, han kjente sult, sorg, smerte, redsel, glede og lykke. Spesielt mot slutten merkes den menneskelige Jeusu godt. Da han forsto at korsfestelsen nærmet seg, ble han redd og fortvilet og tryglet sin far om å få slippe.

Jesus som Gud: Jesus ble unnfanget av den Hellige Ånd, født, men ikke skapt, av mennesket, han ble født uten smerte, uten arvesynden. Han måtte det for at han senere skulle kunne ta på seg våre synder. Jesus innehadde også egenskaper som ingen andre mennesker har. Han utførte mirakler, helbredet syke og vekket folk fra døden. Han virker som Guds stedfortreder på jorden og var fokusert på sin oppgave. Da han ba sin far om å få slippe å lide, la han allikevel avgjørelsen i sin fars hender.

Korsfestelsen av Jesus har en dobbelhet som understreker hans to naturer, Krosfestelsen var på den tiden en grusom, men vanlig henrettelsesmetode. Jesus ble dømt for gudsbespottelse og henrettet. Ingen stor sak. På et annet plan ble korsfestelsen av Jesus en evig frigjøring av Jesu gjerning på jorden.

Treenigheten, en eller tre?: Selv om Gud ikke er menneske, innehar han egenskaper som gjør Ham menneskelig, i og med at han har skapt oss i sitt bilde og gitt oss forvaltningsansvar for jorden. Han gav da sine menneskelige egenskaper til Jesus og sendte ham ned til jorden. Det kan bety at Jesus er en del av Gud som kun for en kort periode var løsrevet for å utføre en oppgave.

Gud og Jesus blir også omtalt som far og sønn. Far og sønn er også deler av hverandre, men de fremstår i egne skikkelser. Det kan bety at Jesus og Gud er to skikkelser i en gruppe på tre.

De tre delene av treenigheten utfyller hverandre og er avhengige av hverandre. Jesus ble sendt til jorden for å utføre en oppgave verken Gud eller den Hellige Ånd kunne utføre. Jesus ble sant menneske, på alle måter lik andre mennesker, med menneskelige behov og egenskaper. Også nå har Jesus en egen og helt nødvendig oppgave: Han er bindeleddet mellom oss og Gud, nettopp fordi han er begge deler. Jesus er også sann Gud, med guddommelige egenskaper til å helbrede og ikke minst frelse oss.

Hvorvidt Jesus er en egen skikkelise i en gruppe på tre, eller en del av Gud, kan jeg ikke si med sikkerhet, men han er en nødvendig del av treenigheten, den delen som er ”sann Gud og sant menneske”

1 kommentar:

Spinnvill sa...

Denne posten gadd jeg ikke lese :)